ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಲಾ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಕಿಟೆಲ್ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ. ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ‘ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಡು, ಮಾತು, ಚರ್ಚೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Leave a Comment