ಕಿಟೆಲ್ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ: ರೆ. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಅಲ್ಮುಥ್ ಕಿಟೆಲ್- ಮೈಯರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎವ ಮೈಯರ್ ಅವರಿಂದ ರೆ. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್‌ರ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು.

The Great-granddaughter of Ferdinand Kittel Mrs.Almuth Kittel-Mayer and her son Mr. Eva Mayer’s Visitation to Kittel arts college and Kittel Library brought us a great joy and made us feel proud about the heritage of Rev.Ferdinand Kittel

Leave a Comment